torsdag 19 maj 2011

Konsten och kulturen i Göteborg

I tisdags presenterades den rödgröna majoriteten sitt förslag till budget för Göteborgs stad för 2012. Det är ett dokument som skiljer sig en del till både form och innehåll från tidigare år. Även texten för visioner och målen med stadens kultur- och konstpolitik har förnyats.
Några nya markeringar stärker Göteborg som kulturstad både på kort och lång sikt:

"Göteborg ska stödja konstens egenvärde och främja konstnärers fria ställning"
"Göteborgs stads kultursatsningar ska värna om det fria kulturlivet och den fria scenkonsten samt fokusera på icke-kommersiella verksamheter."
"Barn och ungdomar har rätt till eget skapande och kulturutövning, oavsett uttrycksform."
"Biblioteken, som är våra mest nyttjade kulturinstitutioner ska vara levande och möta medborgarnas behov."
"Kulturen är viktig för stadens attraktionskraft, även som besöks- och turistmål."
"Kulturförvaltningen och stadsdelarna ska involveras i planprocessen och enprocentsregeln ska tillämpas.
"Stadsrummet ska stimulera till spontana kulturyttringar och skapa kreativa offentliga rum."

Min slutsats är att konsten och kulturen har fått en mer framskjuten plats i Göteborg och för alla som arbetar och brinner för det är det förstås goda nyheter.