onsdag 29 maj 2013

Arbetet med Stora Hamnkanalen har börjat

I processen kring hur Göteborgs firande av 400-års jubiléet blev en av de viktigaste frågorna hur man kan återskapa Stora Hamnkanalen till en levande stadsmiljö med kulturhistorisk anknytning på ungefär det sätt man gjort i Nyhavn i Köpenhamn. Förutsättningarna borde vara minst lika goda när man betänker det centrala läget och närheten till Göta Älv. Historiskt sett är Stora Hamnkanalen Göteborgs gamla stora hamn.
Projektet har fått stor uppslutning och finns med prioriterat i den Jubileumsplan som Göteborg & Co tagit fram och har nu placerats för genomförande i samarbetsorganisationen "Trygg Vacker Stad", där samtliga berörda bolag och förvaltningar, även kulturförvaltningen, är representerade.
De första symboliska åtgärderna i projektet är inplanerade till Kulturkalaset och Julstaden i år, men redan nu har arbetet med kajkanten på Södra Hamngatan kommit igång, som ett led i anläggningen av ny spårvagnslinje från Järntorget, via Skeppsbron till Lilla Torget. Trafikkontorets åtgärder går ut på att bl.a. stärka kajkanterna för att gatan ska tåla den ökade belastningen av spårvagnar, men ger naturligtvis också den positiva effekten att det underlättar att lägga fartyg och mindre båtar i den yttre bassängen.
Än så länge finns ingen öppningsbar bro, men förhoppningsvis kan det bli möjligt i samband med arbetet med Västlänken, som förväntas gå förbi där under jord. Tills dess kan man med ganska enkla kranlyft ta in större båtar som därmed kan få en mera långsiktig hamnplats och samtidigt bidra till att återskapa en levande, historisk och samtida miljö kring Stora Hamnkanalen.