lördag 5 april 2014

Samlingen på Göteborgs Konstmuseum och dess välvilliga donatorer och vänner.

I dagens GP recenserar Mikael van Reis Samlingen, den nya bok som presenterar densamma vid Göteborgs konstmuseum. Jag delar uppfattningen att det är ett magnifikt verk, som inte bara visar många av museets främsta konstverk, utan som också berättar deras väg till huset vid Götaplatsen.  Mikael van Reis lyfter också fram några av de andra välvilliga mecenaterna och donatorerna som bidragit till samlingen med finansiering av olika köp. Ett av de mest berömda är kanske grosshandlare Werners insats för att köpa in Rembrandts Riddaren med falken, eller familjen Pinéus donation av Picassos Akrobatfamiljen.
Det förekommer donationer av konstverk även idag, men viktigare för museets verksamhet är utan tvivel det benägna stödet från vänföreningen och från andra intresserade, som till exempel fastighetsbolaget Wallenstam.
Betydelsen av Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur kan inte överdrivas och man har under många år möjliggjort både ombyggnationer, utställningar och inrättandet av den forskningsenhet som tillsammans med museichef Isabella Nilsson varit ansvarig för verket Samlingen. Forskningsenheten producerar också ny forskning med utgångspunkt i museets verksamhet. Nyligen kom det sjätte numret av tidskriften Skiascope, med temat "Blond och blåögd" ut. Det anknyter för övrigt till den nu pågående utställningen En målad historia, som är ett samarbete med Nationalmuseum. Stenastiftelsen bekostar även den nu pågående förstudien för om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum.
En annan benägen samarbetspartner är Hasselbladsstiftelsen, vars aktuella utställningar alltid finns i museet.
I detta inlägg vill jag särskilt rikta ett tack till Tomas Söderberg och Thorsten Söderbergs stiftelse, som finansierat produktionen och utgåvan av detta nya verk om samlingen vid Göteborgs konstmuseum.
Utan Tomas Söderbergs hjälp hade denna bok inte kommit till.