lördag 11 december 2010

DiverCity - ett projekt som bejakar mångfald

DiverCity är ett projekt som är en del av arbetet med att ta fram en vision för Centrala Älvstaden i Göteborg. Initiativtagare är Chalmers Arkitektur och Göteborgs stad genom Stadskansliet och Kulturförvaltningen.
Tanken är att projektet ska initiera och underhålla en internationell debatt om kulturens roll i samhällsbyggandet i relation till kulturplanering, estetisk gestaltning, medborgardialog och framtidsbilden av hållbar samhällutveckling. Vem har tillträde till det offentliga rummet? Hur blir medborgarna delaktiga i förändringar, hur kan arbetet kring Centrala Älvstaden bidra till att skapa nya planeringsverktyg som sätter människans behov i centrum och som bejakar demokratiska och medborgarnära processer? Hur kan man undvika att slå sönder fungerande mikrosamhällen och livsmönster när man bygger staden på nytt?
DiverCity kommer att arbeta med att visa och debattera exempel från andra städer i världen. Rom byggdes inte på en dag och det är många år tills dess att Centrala Älvstaden tagit form.
Det finns många exempel på hur man inte bör göra när man förnyar stadsmiljöer. Det finns väldokumenterad och relevant kritik av förflutna och samtida processer, och av dem måste man lära sig att inte begå samma fel.
Men lika viktigt är att leta upp de lyckade idéerna, att skapa en europeisk och global dialog kring urbanisering och förändrade livsmönster. Världens städer växer med enorm hastighet över hela klotet. Vi kan med våra erfarenheter och idéer bidra till att påverka utvecklingen mot ett långsiktigt hållbart samhälle. Och vi kan börja här, i Göteborg, nu och imorgon.
Idag smög vi igång projektet DiverCity, som är tänkt att fysiskt äga rum i Urbanum på Göteborgs Stadsmuseum. Idag föreläste arkitekter och konstnärer från London och Barcelona och deras exempel skar rakt in i vår aktuella problematik kring bärande stadsplaneringsfrågor. Olga Tarrasso från Barcelona beskrev i ett exempel från Paris hur man i en stadsdel nära Ille de St Denis arbetade för att övervinna den barriär som ringmotorvägen skapade mellan stadsdelen och Seine. Det är precis samma problematik som vi i Göteborg har kring Oscarsleden.
Jag tror att framtidens stadsplanering i första hand kommer att utgå från människornas behov, hur vill vi leva i staden. När man enats kring det är det dags att se över trafikplaneringen. DiverCity kan förhoppningsvis bidra till att öka dialogen och kunskapen kring denna och liknande frågor.
Det blir nya seminarier till våren och de kommer sannolikt att följas upp med en skriftserie och/eller bilddokumentation. Slutligen hoppas vi kunna genomföra några konstnärliga projekt för att problematisera hållbar utveckling, men också för att skapa nya vinklar och perspektiv på platser i staden som oftast använts till annat.